Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
5/7도시의 공동 계획 승인

(CTT-Dong Nai)-현재까지 5/7도시는 인민위원회가 관할에 따른 공동 계획을 승인된다. 포함: Long Khanh, Long Giao타운, Tan Phu타운, Dau Giay타운 Dinh Quan타운

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-01-29.09-46-32.jpg 

Trang Bom현, Trang Bom도시

2도시는 Gia Ray타운 및 Vinh An타운이다. 건설청은 성 인민위원회에 승인을 제출하기 위한 지역과 협력하여 공동 계획 조정 서류를 완료한다. 국무총리의 승인 관할 소속 4도시에 대해, 현재까지 국무총리는 2045년까지 동나이성, Bien Hoa시 공동 계획 조정 임무, 2045년까지 동나이성, Trang Bom도시 계획 임무를 승인했다. 성 인민위원회는 국무총리에 2045년까지 동나이성, Long Thanh도시 1/10.000비율 건설 계획 임무를 승인하기 위한 건설부에 제출했다; 건설부는 Nhon Trach신도시 공동 계획 조정 임무를 심의하는 데 조직했다. 건설청은 승인하기 위한 관할 관청에 문서를 완료하도록 컨설팅 단체와 협력하고 있다. ​​

Phan Anh

아틀라스 Dong Nai 성

방문수

오늘:
모두:

​​포털 사이트 Dong Nai 성

감독기관: Dong Nai 성 인민위원회 사무소
담당자: Nguyen Kim Long씨 –Dong Nai 성 인민위원회 총무실장
주소: Dong Nai 성, Bien Hoa 시, Thanh Binh 동, Nguyen Van Tri 길, 02 번지
전화: (0251).3847292.
소스를 지정 "Dong Nai 성 포털 사이트" 또는 "www.dongnai.gov.vn"
​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang