Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Nguyễn Quốc Hồ và Nguyễn Thị T (đồng ngụ Xuân Bắc, Xuân Lộc) và Phan Thị Luyến (Xuân Trường, Xuân Lộc), Nguyễn Thị Thuy (Xuân Thọ, Xuân Lộc)

Nội dung câu hỏi: 
- Bạn đọc Nguyễn Quốc Hồ và Nguyễn Thị T (đồng ngụ Xuân Bắc, Xuân Lộc) có đặt câu hỏi:

Việc quyết định xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tại huyện Xuân Lộc để đảm bảo quyền lợi của giáo viên trong huyện. Ngày 8/6/2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 5709/UBND-KGVX. Tiếp tục chỉ đạo, khẩn trương rà soát thực hiện bổ nhiệm, và toàn văn của quyết định này sở Giáo dục và Đào tạo đã lưu ý rất kĩ thực hiện nguyên văn các thông tư 01,02, 03, 04 kể từ khi các thông tư có hiệu lực bổ nhiệm, xếp lương theo các thông tư 01, 02, 03, 04 ngay khi các giáo viên đủ điều kiện bổ nhiệm, xếp lương theo quy định. Ngày 28 tháng 8 năm 2023 UBND Huyện Xuân Lộc ra quyết định số 3028 xếp lương đối với viên chức với hệ số lương 3,33 và 3,66 lên 4.0. Thời điểm được hưởng vào tháng 9/2023 và THỜI ĐIỂM ĐỂ XÉT NÂNG LƯƠNG LẦN SAU CŨNG LÀ THÁNG 9 NĂM 2023. Khi nhận được quyết định này giáo viên chúng tôi thật sự trăn trở và lo lắng, tại sao trong 1 tỉnh cùng hệ số lương các huyện lại có ngày quyết đinh khác nhau??????, chênh lệch 2 năm là quá nhiều. bởi vì giáo viên chúng tôi trong quá trình thực hiện bổ nhiệm chúng tôi đã hoàn thiện đúng hồ sơ trong năm 2021 hiển nhiên chúng tôi phải nhận được quyết định 9/2021 như các huyện khác mới thật sự đảm bảo quyền lợi của hàng trăm giáo viên trong huyện. Các huyện ở trong tỉnh Đồng Nai như: Định Quán, Tân Phú, thành phố Biên Hòa, viên chức với hệ số lương 3,33 và 3,66 lên 4.0 có thời điểm được hưởng lương vào tháng 9/2021 và THỜI ĐIỂM ĐỂ XÉT NÂNG LƯƠNG LẦN SAU LÀ THÁNG 9 NĂM 2021. Như vậy những viên chức hệ số lương 3,33 và 3,66 lên 4.0 trong cùng 1 tỉnh Đồng Nai, hàng trăm giáo viên huyện Xuân Lộc có nhiệm vụ làm việc như nhau nhưng có thời điểm nâng lương trễ hơn 2 năm là không hợp lí vì thật ra đây là bảng lương chính sách công của toàn quốc, các tỉnh lân cận thời điểm xét nâng lương vẫn là tháng 9/2021.

- Bạn đọc Phan Thị Luyến (Xuân Trường, Xuân Lộc) và Nguyễn Thị Thuy (Xuân Thọ, Xuân Lộc) cũng có câu hỏi tương tự như câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Quốc Hồ và Nguyễn Thị T​.​

*UBND huyện Xuân Lộc có ý kiến trả lời tại Công văn số 7004/UBND-NC ngày 29/9/2023 như sau:

1. Về quá trình triển khai thực hiện

Căn cứ các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 1278/HD-SGDĐT ngày 30/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện, cụ thể:
 
+ Ngày 19/4/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện xây dựng phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông lần 1.
 
+ Ngày 15/12/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện xây dựng phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông lần 2.
 
+ Ngày 28/12/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị thống nhất các phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.
 
+ Ngày 07/01/2022: Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, UBND huyện nhận được văn bản đề nghị góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, số 02, số 03 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm các văn bản: Công văn số 5555/BNV-CCVC ngày 05/11/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Thông báo số 324/TB-VPCP ngày 03/12/2021 của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc khẩn trương rà soát để sửa đổi các Thông tư số: 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT; Công văn số 74/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 26/01/2022 của Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về việc lấy ý kiến giáo viên về một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Công văn số 2124/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số: 01, 02, 03, 04. Vì vậy, việc xây dựng phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên được tạm ngưng, chờ Thông tư sửa đổi, bổ sung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến ngày 14/4/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số: 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023”.
 
2. Về cách xếp lương

Sau khi Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thực hiện chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp cho viên chức. Tại khoản 13, Điều 5, Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo quy định: việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập phải được hoàn thành và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đạo tạo trong vòng 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; nên việc UBND huyện ban hành Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 là bảo đảm thời gian theo quy định.
 
Tại khoản 2, Điều 8 của các Thông tư số: 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/​5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển Ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.
Theo Quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV thì thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.
 
Do đó, việc UBND huyện ban hành Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 và viên chức được hưởng hệ số lương mới kể từ ngày 01/9/2023 (đồng bộ trong toàn huyện) là theo quy định Thông tư số 02/2007/TT-BNV.
CTTĐT

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang